วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางอารยา เพลินบุญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภท ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์