วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัชวาล สินสมุทร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการศึกษาและกิจกรรมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมกันติดตามเยี่ยมเด็กในความอุปการะเด็กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ออกฝึกประสบการณ์ ที่ไร่กองทอง ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์