วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา