วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมกันจับปลาดุกที่เลี้ยงไว้ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประกอบอาหารให้เด็กในความอุปการะรับประทาน