วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมต้อนรับนางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พม. ในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา