ประวัติความเป็นมา

              จากสถานการณ์เด็กกำพร้า เด็กอนาถา เด็กไร้ที่พึ่ง เด็กขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนเด็กเร่ร่อน
และขอทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เกิดปัญหาสำคัญทางสังคม ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 2.7 ล้านคน กรมประชาสงเคราะห์ซึ่งมีหน้าที่
ในการดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2504 ณ เลขที่ 358/1 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยดัดแปลงจาก
สถานที่พัก คนเดินทางต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2515 ได้แลกเปลี่ยนสถานที่ตั้งกับสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์สวนหม่อนจากเดิมเป็นที่ตั้งในปัจจุบันเลขที่ 278 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ

              ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ เด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546