ยุทธศาสตร์สถานสงเคราะห์

ปรัชญา
เด็กดี มีคุณธรรม
วิสัยทัศน์
เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมการสร้างวินัยตนเอง
2. การส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม
3. การส่งเสริมความสามารถการพึ่งตนเอง
4. การเสริมสร้างแนวทางการสร้างอาชีพและรายได้
5. การเสริมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
6. การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
7. การส่งเสริมการเตรียมพร้อมกลับสู่สังคมอย่างมีความสุข
8. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ
9. การเสริมสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พันธกิจ
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
2. พัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการพึ่งตนเอง
3. เสริมสร้างการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเชิงคุณภาพ
5. เสริมสร้างความพร้อมคืนสู่สังคม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
วัฒนธรรมขององค์กร
สามัคคี มีวินัย ใจมุ่งบริการ
ค่านิยม
ให้ความรัก ฟูมฟักคุณธรรม
เป้าประสงค์
1. เด็กมีวินัยต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีเหมาะสมตามบริบทของสังคม
3. เด็กมีความสามารถการบริหารจัดการในการพึ่งตนเองได้
4. เด็กมีความรู้ความเข้าใจการสร้างอาชีพและรายได้
5. เด็กมีอาชีพและรายได้
6. เด็กมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
7. มีกลไกและเครือข่ายด้านเด็กแบบหุ้นส่วน
8. มีกลไกและเครือข่ายด้านเด็กแบบมีส่วนร่วม
9. เด็กมีความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีความสุข
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
11. หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้