บริการของสถานสงเคราะห์

1. ด้านการเลี้ยงดู : มีที่พักอาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่พ่อบ้าน – แม่บ้าน ประจำอาคารพักเด็ก ทำหน้าที่ดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นและให้คำแนะนำตักเตือนพร้อมทั้งอบรมสั่งสอนแก่เด็กเสมือนเป็นบิดา มารดา เด็กทุกคนจะได้รับประทานอาหาร วันละ 3 มื้อและวันที่ไปโรงเรียนจะได้รับค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะเดินทางไปกลับ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านการรักษาพยาบาล : มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานสงเคราะห์ เพื่อให้การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก จัดเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ตามความจำเป็น และกรณีที่เด็กเจ็บป่วยเกินขีดความสามารถก็จะส่งเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงทันที

 

 

 

 

 

3. ด้านการศึกษาและวิชาชีพ : มีการบริการ การศึกษาภาคบังคับ โดยเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาใกล้เคียงและส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รับการฝึกวิชาชีพตามความถนัดความสนใจของเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ด้านสังคมสงเคราะห์ : มีนักสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบในการให้บริการ ด้านสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม เพื่อป้องกันแก้ไขและพัฒนาให้เด็กสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้ มีการแนะแนวแก้ไขปัญหาทางจิตใจ อารมณ์และสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ด้านนันทนาการ : มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกไปทัศนศึกษาภายนอก และกิจกรรมภายใน เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชน การแข่งขันกีฬาฯลฯ เพื่อให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินเหมาะสมกับวัยและความต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ด้านการอบรมศีลธรรมจรรยา : นำเด็กร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์และเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เพื่ออบรมบ่มนิสัย ขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังระเบียบวินัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ด้านจัดหางาน : เด็กที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับและไม่ต้องการศึกษาต่อสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาจะดำเนินการกับบริษัทและร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหางานให้ตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม